.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

 

eRAČUN OBAVEZAN U JAVNOJ NABAVI ! Obavijest poslovnim partnerima

 Zaprimanje eRačuna u javnoj nabavi

 

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine", br. 94/18.) javni naručitelji su obvezni u postupcima javne nabave zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

 

Opširnije:E-račun - zakonska obaveza

       
Ustrojstvo
 
Računovodstvo

 

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti ( NN 139/10 , 19/14)
Uredba o računovodstvu proračuna (NN 96/94, NN 108/96, NN 119/01, NN74/02),
Pravilnik o financijskom izvještavanju proračunskog računovodstva (NN 32/11,3/2015)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11,124/2014)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN 26/10, NN 120/13 )

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15  ).

 

Javna nabava

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) - ZJN 2016

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017)

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17),

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17)

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)

Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN 69/2017)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/2013, 127/13, 74/14) 

Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Narodne novine 26/2011

 

Javne ceste

Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 ).


Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama  N.N. 112/97, NN138/06
Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta  N.N. 40/00
Uredba o vođenju registra javnih cesta NN 32/01


 

Sigurnost prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17)
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka na javnu cestu (NN 95/2014)
Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07 )

Pravilnik o ophodnji javnih cesta (  NN 75/14 )

 

Ograničenje prometa na cestama

 

Naredba o ograničenju prometa na cestama ( NN 38/04, NN 51/04  NN68/07)

 

 

Inspekcija cestovnog prometa

 

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta  (NN 22/14).

 

Prometni znakovi i signalizacija

 

Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama ( N.N. 61/01)
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (N.N. 64/2016)
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/2005)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 14/2011)

 

 

Naknade u cestovnom prometu

 

Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin NN 50/93,   NN 54/93

Odluka o visini naknade za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila (NN 122/2014)
Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama NN 13/95
Pravilnik o naknadi za ceste za strano vozilo NN 100/98

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/2014)
Odluka o visini naknade za javne ceste NN 24/92,    NN 16/93,   NN45/93,       NN 58/93,
Odluka o visini posebnih naknada za uporabu javnih cesta i određenih objekata na cestama NN 101/95
Odluka o visini godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila NN 38/93,   NN 5/94,
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila  (NN 96/2015)
Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat odgovarajućeg dijela sredstava godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila NN 13/91
Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske NN 140/05

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste za uporabu j.c. (NN 143/06, NN 66/07)

 

Građenje, održavanje i zaštita javnih cesta

 

Zakon o gradnji ( NN 153/13)
Pravilnik o održavanju javnih cesta ( NN 90/2014)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja ( NN 78/15)
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13,30/14)
Zakon o komori arhitekata i komori inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ( NN 78/15)
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11.,130/12., 81/13., 136/14., 119/15.)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN103/08., 147/09., 87/10., 129/11.)


Razvrstavanje javnih cesta

 

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/2012)
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/2012)

 

Cestovno zemljište

 

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti ( NN 78/14 )
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 119/07)
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta i visine naknade od obavljanja pratećih djelatnosti na javnim cestama( N.N. 45/95)

 

Izvanredni prijevoz

 

Pravilnik o izvanrednom prijevozu ( NN 119/2007)
Pravilnik o mjerilima izračun naknada za izvanredni prijevoz  ( NN 68/2010)

 

Zatvaranje cesta

 

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta N.N. 119/07

 

                                                     Ostali propisi koji se primjenjuju


Zakon o radu (NN93/14)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03,118/06,41/08,130/11,106/12)
Ureda o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka ( NN 105/04)
Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka ( NN 139/04)
Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13,85/15)

Nalazite se ovdje: Home Propisi Zakoni i propisi Važniji propisi