Povrat naknade za ceste

Sukladno članku 6. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plača pri registraciji motornih i priključnih vozila ( NN 130/12), vlasnik koji odjavi svoje vozilo ima pravo na povrat dijela plaćenog iznosa naknade, uz pisani zahtjev koji podnosi Županijskoj upravi za ceste u roku od 15 dana od dana odjave vozila.

Dokumenti potrebni za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta – ODJAVA VOZILA
– potvrda o odjavi vozila /MUP/

– prometna dozvola, original

– kada je u pitanju izvoz – preslika carinske deklaracije

– potvrda o obračunu i naplati godišnje naknade izdana od strane STP, original
– obrazac Zahtjev za povrat godišnje naknade

-broj tekućeg/štednog ili žiro računa; u slučaju pravne osobe karton deponiranih potpisa

 

Pravo na povrat naknade za ceste imaju invalidne osobe na temelju Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine ( NN 136/11 ) uz rješenje od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dokumenti potrebni za ostvarenje prava na oslobođenje plaćanja godišnje naknade su:

– potvrda o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta (u originalu)
– prometna dozvola ( original na uvid )
– broj tekućeg/štednog ili žiro računa; u slučaju pravne osobe karton deponiranih potpisa

– rješenje o invalidnosti (koje donosi Ministarstvo)
– obrazac «Zahtjev za povrat godišnje naknade»

 

Postupak izdavanja Rješenja ministarstva sukladno Pravilniku o postupanju i načinu ostvarivanja prava na oslobođenje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

Osobe s invaliditetom podnose Ministarstvu pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.

Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),

– rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

– rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili

– rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata.

Ukoliko se iz rješenja iz stavka 2. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine, osoba s invaliditetom zahtjevu će priložiti:

– nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili

– nalaz i mišljenje drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima.

Nakon provedenog postupka u kojem utvrđuje postojanje propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi rješenje kojim rješava zahtjev osobe s invaliditetom o pravu na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.

 

Sve informacije o povratu naknade na tel. broj : 035/400-581 , gđa Vesna Polić.