Županijskom upravom za ceste Brodsko-posavske županije upravlja Upravno vijeće, koje čine predsjednik i četiri člana.

Članove upravnog vijeća imenuje i razrješava Župan Brodsko posavske županije. Četiri člana upravnog vijeća imenuju se iz reda javnih i stručnih djelatnika, a jedan član imenuje se iz reda zaposlenika Županijske uprave za ceste, sukladno Zakonu o radu. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Sjednice saziva predsjednik upravnog vijeća na vlastitu inicijativu, inicijativu članova Upravnog vijeća ili ravnatelja. U radu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj, ali bez prava odlučivanja.

Upravno vijeće donosi odluke na sjednicama većinom glasova svih članova.
Upravno vijeće donosi programe rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršenje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.

Članovi Upravnog vijeća su:


  1. Mijo Belegić – predsjednik
  2. Dalibor Damičević – član
  3. Marko Perković – član
  4. Nikola Bošnjak – član
  5. Dubravka Pranjić – član (ispred zaposlenika)

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća


Rješenje o imenovanju predstavnika radnika