Zimska služba


Zimska služba provodi se prema Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/14,3/21)

Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije odgovorna je za održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije, u ukupnoj duljini od 652,532 km.

Održavanje cesta na ovom području povjereno je izvoditelju: PZC BROD d.o.o., Slavonski Brod na temelju provedenog natječaja.

Obzirom na tehničke karakteristike i prometno-ekonomski značaj svakog prometnog pravca Operativnim planom zimske službe utvrđuju se:

  • mjesta pripravnosti zimske službe s potrebnim vozilima, strojevima i
    ljudstvom
  • stupnjevi pripravnosti zimske službe
  • redoslijed i prvenstvo izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim
    uvjetima
  • sustav obavješćivanja o stanju na cestama u zimskoj službi
  • nadzor i kontrola provođenja zimske službe

Plan rada zimske službe usklađen je s planovima održavanja prometnica u zimskim uvjetima na cestovnim pravcima koji s područja ove županije prelaze na područja susjednih županija.

Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

Zimska služba u pravilu, traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja sljedeće godine, ceste se održavaju u skladu s izvedbenim programom zimske službe.

Izvedbeni program zimske službe donosi upravitelj ceste, na prijedlog izvođača radova redovnog održavanja ceste, koji ga je dužan podnijeti na prihvaćanje upravitelju ceste najkasnije do 15. listopada tekuće godine.

U zimskom razdoblju i u slučajevima kada postoji opasnost od nastanka poledice na cesti, izvođač radova održavanja ceste dužan je pojedine opasne dijelove ceste posipati sredstvima koja sprječavaju nastajanje poledice. Mjesta i način posipanja tih sredstava određuje se u odnosu na zemljišno-klimatske uvjete, položaj, nagib i značaj ceste te druge lokalne uvjete.

Na dijelu ceste gdje se poledica učestalo pojavljuje upravitelj ceste dužan je osigurati da izvođač redovnog održavanja ceste pravovremeno postavi dopunsku prometnu signalizaciju koja upozorava na moguću opasnost (glavnim cestovnim pravcima) ili da stalno poduzima mjere i radnje u cilju sprečavanja nastajanja poledice na kolniku.

Upravitelj ceste dužan je osigurati da izvođač redovnog održavanja ceste otapajuća sredstva za snijeg i led koja su štetna za okoliš upotrebljava samo u minimalnim količinama. Za posipanje navedenih otapajućih sredstava dozvoljeno je upotrebljavati samo takve uređaje koji omogućavaju precizno doziranje količine posipa. Kod određivanja količine posipa potrebno je uzimati u obzir količinu otapajućeg sredstva koji se već nalazi na kolniku.

Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju određeno je prema razini prednosti koja je utvrđena godišnjim planom, a ovisno o vrsti ceste, gustoći i strukturi prometa, zemljišno-klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama.

Razvrstavanje cesta po razini prednosti određuje upravitelj ceste na način da osigura i uskladi prohodnost cjelokupne cestovne mreže.

Izvedbeni program zimske službe možete pronaći OVDJE