Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacija (Narodne novine 25/13,85/15)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva, na adresu:

  • Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, I.G. Kovačića 58, Slavonski Brod
  • elektroničkom poštom na: ana.tomac-hradovi@zuc-bpz.hr
  • ili donijeti osobno u Županijsku upravu za ceste Brodsko-posavske županije, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

 Pristup informacijama kojima raspolaže Uprava za ceste možete pogledati ovdje:

Dokumenti:

Pravo na pristup informacijama