ZAKONI

 1. Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21,114/22)
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20,58/2022, 114/2022)
 3. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/2022)
 4. Zakon o prostornom uređenju (153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/19)
 5. Zakon o gradnji (153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/19)
 6. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015, 118/2018, 110/2019)
 7. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/2022)
 8. Zakon o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

 

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15, 98/2015)
 2. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
 3. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 4. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
 5. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)
 6. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19, 131/2021, 68/2022)
 7. Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN 111/99)
 8. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)
 9. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)
 10. Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 92/18, 45/20)
 11. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 43/20)
 12. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)
 13. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01, 90/2022)
 14. Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13, 114/17)
 15. Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima (NN 56/15)
 16. Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
 17. Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 75/14, 7/21)
 18. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)
 19. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11)
 20. Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 92/16)
 21. Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 28/17, 52/17, 121/17)
 22. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)
 23. Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12, 10/2021)
 24. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)
 25. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/2020)
 26. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)
 27. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
 28. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/2020)
 29. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17)
 30. Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15, 123/2022)
 31. Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19)
 32. Pravilnik o izdavanju dozvola za izvanredni prijevoz (NN 104/93)
 33. Pravilnik o prekomjerenoj uporabi javnih cesta (NN 40/00)
 34. Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste (NN 32/94, 96/94,  33/2001, 122/2003, 83/2004, 69/2006, 9/2009)
 35. Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 119/2007)

ODLUKE

 1. Odluka o razvrstavanju javnih cesta  (NN 41/2022)
 2. Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)
 3. Odluka o visini naknade za ceste  što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin (NN 50/93, 54/93)
 4. Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)
 5. Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama (NN 13/95)

UREDBE

 1. Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
 2. Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz zakona o javnim cestama (NN 112/1997)

OSTALI PODZAKONSKI AKTI

 1. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14, 141/2022)