Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine 101/17 )  prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

KLASA: 007-04/24-01/19

URBROJ: 2178/-1-38-05/3-24-02

Slavonski Brod, 10. travnja 2024. god.

 

Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19,151/22,) i Odluke o imenovanju povjerenstva za prodaju službenog automobila, KLASA: 007-04/24-01/19, URBROJ: 2178/-1-38-05/3-24-01 od 9. travnja 2024. godine,  Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRODAJU SLUŽBENOG OSOBNOG MOTORNOG VOZILA PUTEM JAVOG  NADMETANJA PISANIM PUTEM

 

 1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je službeni osobni automobil u vlasništvu Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, OIB:35325835386, I.G.Kovačića 58, Slavonski Brod.

 1. PODACI O VOZILU

Model: Mazda 6 Sport ( 01/2008-06/20)

Tip: Mazda 6 Sport 2,0i TE

Broj šasije: JMZGH14F601220774

Prva registracija: 18.11.2009.

Prijeđeno km: 143100

Izv./vrata/sjedala: AB: Hatchback /5/5

 

Ccm/kW/KS: 1999/108/147

Gorivo: Benzin-bezolovni

Br.cil./izv.motora: 4/R

Mjenjač/brzina: Mehanički mjenjač/ 6

 

Početna prodajna cijena službenog vozila je 3.092,03 E, a temelji se na procijeni prometnog vještaka Gorana Rukavine, dipl.ing.prom., Ulica Tome Bakača 56, Slavonski Brod.

PREGLED VOZILA

Automobil se može razgledati  od  15. travnja 2024. godine do 19. travnja 2024. godine u vremenu od 8,00 sati do 14,00 sati.

Automobil će se nalaziti u dvorištu Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, I.G.Kovačića 58, Slavonski Brod.

Osoba zadužena za kontakt i dodatne informacije:  Robert Zmaić, kontakt broj: 099/815-1679 ili 035/400-576.

 1. KRITERIJ PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuditelja u zatvorenim kovertama dostave ponude s istim iznosom koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, povjerenstvo će proglasiti onog ponuditelja( kao kupca) koji je ranije dostavio ponudu po datumu prijemnog štambilja.

Prodaja će se obaviti po načelu  „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne reklamacije i  prigovore kupca upućene prodavatelju u svezi kvalitete i eventualne nedostatke. Svi ponuditelji o ishodu javnog nadmetanja biti će obaviješteni putem oglasne ploče i web stranice Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, te putem e-mail adrese.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

 1. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda treba sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, OIB, odnosno naziv pravne osobe, OIB

fizička osoba ( fotokopija osobne iskaznice, adresa i kontakt telefon, e-mail)

pravna osoba ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime osobe     ovlaštene za zastupanje, adresa i kontakt telefon, e-mail )

 • ponuđena kupoprodajna cijena izražena u eurima

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponude, te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi sva porezne i druge eventualne obveze.

 1. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisana ponuda dostavlja se u zatvorenoj koverti  sa naznakom „NE OTVARAJ“-ponuda za kupnju službenog osobnog motornog vozila, putem pošte ili neposredno predajom pisarnici Županijske uprave za cestu Brodsko-posavske županije, I.G. Kovačića 58, Slavonski Brod.

Krajnji rok za dostavu ponude je 22. travnja 2024. godine do 9,00 sati, uključujući i ponude upućene poštom, a pristigle do naznačenog datuma i vremena.

Sve ponude koje pristignu nakon navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Javno nadmetanje će biti valjano i u slučaju da valjanu ponudu dostavi samo jedan ponuditelj.

 1. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda obavlja Povjerenstvo, a održati će se dana  22. travnja 2024. godine u 9,00 sati u prostorijama Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, na 1. katu, sala za sastanke.

Nakon otvaranja svih pristiglih ponuda zaključuje se javno nadmetanje utvrđivanjem liste ponuditelja koji su ponudili cijenu jednaku utvrđenoj cijeni ili cijenu iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuditelja s najpovoljnijom ponudom, te zapisnikom da je osobni automobil prodan najpovoljnijem ponuditelju.

 1. OBVEZE KUPCA

Ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac dužan je uplatiti cjelokupni utvrđeni iznos na žiro račun Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije broj: HR9123400091100146498, model HR 00, s pozivom na broj-OIB ponuditelja, a u svrhu uplate navesti: uplata za kupovinu osobnog automobila, najkasnije u roku od 7 dana od dana javnog otvaranja, nakon čega će se uz predočenje dokaza o uplati u daljnjem roku od 3 radna dana zaključiti ugovor o kupoprodaji. Ako ponuditelj sa najpovoljnijom ponudom ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku, smatrati će se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem s utvrđene liste.

Sve poreze, troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim osobnim automobilom snosi kupac.

Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji može odmah preuzeti osobni automobil, zajedno s pratećom dokumentacijom.

 1. DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv za prodaju osobnog automobila putem postupka javnog nadmetanja objaviti će se web stranice Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, te u tjedniku Posavska Hrvatska.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 4154 ( KROZ NASELJE SMRTIĆ DO ŽC 4158) Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da ...
Pročitaj Više
IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 4215 (RUŠČICA-GORNJA BEBRINA) Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste ...
Pročitaj Više
IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE LOKALNE CESTE LC42014 (DC53-ORIOVČIĆ) Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – ...
Pročitaj Više
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim ...
Pročitaj Više

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet GRAĐENJE DIONICE LOKALNE CESTE LC 42042 ( OD ZAVRŠETKA POSTOJEČEG ASFALTA PREMA SUREVICI, cca 500 m).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 26. rujna 2022. godine do 3. listopada 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE ŽC4217 ( Ž 4202- SREDANCI )

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 27. lipnja 2022. godine do 5. srpnja 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet GRAĐENJE LOKALNE CESTE L 42054 ( L 42055 – ŠAGOVINA CERNIČKA )

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 28. lipnja 2022. godine do 5. srpnja 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet GRADNJA DIONICE LOKALNE CESTE LC41068 ( OD ZAVRŠETKA POSTOJEĆEG ASFALTA U LOVČIĆU DO GRANICE BPŽ)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 13. lipnja 2022. godine do 20. lipnja 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE ŽC4210 (NOVI GRAD – JARUGE)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 13. lipnja 2022. godine do 20. lipnja 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE LOKALNE CESTE ŽC42014 ( D53 – ORIOVČIĆ)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 14. lipnja 2022. godine do 20. lipnja 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE LOKALNE CESTE L 42038 (KINDROVO-GRABARJE)
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 29. ožujka 2022. godine do 4. travnja 2022. godine.
U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE Ž 4178 (BODOVALJCI-ORUBICA)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 15. veljače 2022. godine do 23. veljače 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE Ž 4154 KROZ NASELJE RATKOVAC

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 15. veljače 2022. godine do 23. veljače 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE Ž4156 KROZ NASELJE VISOKA GREDA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 15. veljače 2022. godine do 23. veljače 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet REKONSTRUKCIJA ZAVOJA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž4210 U NASELJU NOVI GRAD

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 15. veljače 2022. godine do 23. veljače 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet REKONSTRUKCIJA DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE Ž 4206 KROZ NASELJE SLOBODNICA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 11. veljače 2022. godine do 18. veljače 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKE CESTE Ž4241 U NASELJU OKUČANI.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 2. veljače 2022. godine do 09. veljače 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmetGRADNJA DIONICE NA ŽUPANIJSKOJ CESTI Ž4159( BRĐANI – Ž4158 ).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 23. ožujka 2021. godine do 29. ožujka 2021. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet GRADNJA DIONICE NA LOKALNOJ CESTI L42046 ( MALA KOPANICA – NOVI GARAD).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 8. veljače 2021. godine do 15. veljače 2021. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Gradnja dionice na lokalnoj cesti L41068 (Lovčić – granica BPŽ).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 29. siječnja 2021. godine do 5 veljače 2021. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Izvanredno održavanje dionice županijske ceste Ž 4203 (kroz naselje Živike).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 10. studenoga 2020. godine do 16. studenoga 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L42036 između naselja Slobodnica i Kaniža.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 19. svibnja 2020. godine do 26. svibnja 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Rekonstrukcija lokalne ceste L42020 ( Godinjak-Laze ).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 05. svibnja 2020. godine do 12. svibnja 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L 42046 (Ž4218-Mala Kopanica).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 24. ožujka 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Rekonstrukcija raskrižja županijskih cesta ž 4202 i ž 4187 ( Trnjani – Šušnjevci )

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 26. veljače 2020. godine do 4. ožujka 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici županijske ceste ž 4178 u naselju Davor.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 14. veljače 2020. godine do 25. veljače 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4100 u naselju Srednji Lipovac

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 05. ožujka 2019. godine do 11. ožujka 2019. godine.

 U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za razdoblje od 01.10.2019. do 31.12.2021. godine. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 13. svibnja 2019. godine do 21. svibnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L42036 (između naselja Kaniža i Bodegraj). Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 15. srpnja 2019. godine do 22. srpnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet gradnja dionice lokalne ceste L42046 između naselja Mala Kopnica i Novi Grad. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 03. lipnja 2019. godine do 10. lipnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L 42036 između naselja Bebrina i Slavonski Kobaš. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 01. travnja 2019. godine do 09. travnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet: Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4139 između naselja Cernik i Šagovina Cernička

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 18. veljače 2019. godine do 25. veljače 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet:  Izgradnja dionice lokalne ceste  L 42045 ( između koridora Vc i Stružana)

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 06. lipnja 2018. godine do 12. lipnja 2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet:  Izgradnja dionice lokalne ceste  L 42042 ( između naselja  Garčin i Surevica)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 23. travnja 2018. godine do 30. travnja  2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet:  Izvanredno održavanje dionice županijske ceste Ž 4202 ( u naselju Garčin)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 23. travnja 2018. godine do 30. travnja  2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet: Radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko- posavske županije.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 4. travnja 2018. godine do 11. travnja  2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.