Natječaj za prijem u radni odnos stručnog referenta za pravne,kadrovske i opće poslove- poziv na intervju

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE

Slavonski Brod, Ivana Gorana Kovačića 58, Tel: 035/447-260, Tel/Fax:035/444-252

E-mail: uprava-za-ceste-bpz@sb.t-com.hr / www.zuc-bpz.hr

IBAN: HR912340009-1100146498 OIB 35325835386

KLASA: 024-01/15-02/17

URBROJ: 2178/1-10-01-15-05

Slavonski Brod, 06. listopada  2015. godine

 

 

POZIV NA INTERVJU

Dolje navedeni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog 23. rujna 2015. godine u Narodnim novinama (NN 101/15)za prijam u radni odnos stručnog referenta/ice za pravne, kadrovske i opće poslove u Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije, pozivaju se na intervju koji će se održati 13. listopada 2015. godine (utorak) s početkom u 09:00 sati u prostorijama Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, Ivana Gorana Kovačića 58, Slavonski Brod.

KANDIDATI:

 

 1. ZRINKA RAVLIĆ KUZMANOVIĆ
 2. ANA TOMAC HRADOVI
 3. VJEKOSLAV ŠARIĆ
 4. MARIJANA OPAČAK OREŠKOVIĆ
 5. IVA PERIĆ
 6. IRENA KOVAČEVIĆ
 7. IVANA STARČEVIĆ
 8. DOMAGOJ ŠPRAJC
 9. MIRJANA HAJNAL
 10. IGOR MALJKOVIĆ
 11. BRUNO MALJKOVIĆ
 12. MIRTA BUŠIĆ

 Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.