JAVNI POZIV ZA PRODAJU SLUŽBENOG OSOBNOG MOTORNOG VOZILA PUTEM JAVOG NADMETANJA PISANIM PUTEM

KLASA: 007-04/24-01/19

URBROJ: 2178/-1-38-05/3-24-02

Slavonski Brod, 10. travnja 2024. god.

 

Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19,151/22,) i Odluke o imenovanju povjerenstva za prodaju službenog automobila, KLASA: 007-04/24-01/19, URBROJ: 2178/-1-38-05/3-24-01 od 9. travnja 2024. godine,  Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRODAJU SLUŽBENOG OSOBNOG MOTORNOG VOZILA PUTEM JAVOG  NADMETANJA PISANIM PUTEM

 

 1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je službeni osobni automobil u vlasništvu Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, OIB:35325835386, I.G.Kovačića 58, Slavonski Brod.

 1. PODACI O VOZILU

Model: Mazda 6 Sport ( 01/2008-06/20)

Tip: Mazda 6 Sport 2,0i TE

Broj šasije: JMZGH14F601220774

Prva registracija: 18.11.2009.

Prijeđeno km: 143100

Izv./vrata/sjedala: AB: Hatchback /5/5

 

Ccm/kW/KS: 1999/108/147

Gorivo: Benzin-bezolovni

Br.cil./izv.motora: 4/R

Mjenjač/brzina: Mehanički mjenjač/ 6

 

Početna prodajna cijena službenog vozila je 3.092,03 E, a temelji se na procijeni prometnog vještaka Gorana Rukavine, dipl.ing.prom., Ulica Tome Bakača 56, Slavonski Brod.

PREGLED VOZILA

Automobil se može razgledati  od  15. travnja 2024. godine do 19. travnja 2024. godine u vremenu od 8,00 sati do 14,00 sati.

Automobil će se nalaziti u dvorištu Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, I.G.Kovačića 58, Slavonski Brod.

Osoba zadužena za kontakt i dodatne informacije:  Robert Zmaić, kontakt broj: 099/815-1679 ili 035/400-576.

 1. KRITERIJ PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuditelja u zatvorenim kovertama dostave ponude s istim iznosom koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, povjerenstvo će proglasiti onog ponuditelja( kao kupca) koji je ranije dostavio ponudu po datumu prijemnog štambilja.

Prodaja će se obaviti po načelu  „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne reklamacije i  prigovore kupca upućene prodavatelju u svezi kvalitete i eventualne nedostatke. Svi ponuditelji o ishodu javnog nadmetanja biti će obaviješteni putem oglasne ploče i web stranice Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, te putem e-mail adrese.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

 1. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda treba sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, OIB, odnosno naziv pravne osobe, OIB

fizička osoba ( fotokopija osobne iskaznice, adresa i kontakt telefon, e-mail)

pravna osoba ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime osobe     ovlaštene za zastupanje, adresa i kontakt telefon, e-mail )

 • ponuđena kupoprodajna cijena izražena u eurima

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponude, te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi sva porezne i druge eventualne obveze.

 1. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisana ponuda dostavlja se u zatvorenoj koverti  sa naznakom „NE OTVARAJ“-ponuda za kupnju službenog osobnog motornog vozila, putem pošte ili neposredno predajom pisarnici Županijske uprave za cestu Brodsko-posavske županije, I.G. Kovačića 58, Slavonski Brod.

Krajnji rok za dostavu ponude je 22. travnja 2024. godine do 9,00 sati, uključujući i ponude upućene poštom, a pristigle do naznačenog datuma i vremena.

Sve ponude koje pristignu nakon navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Javno nadmetanje će biti valjano i u slučaju da valjanu ponudu dostavi samo jedan ponuditelj.

 1. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda obavlja Povjerenstvo, a održati će se dana  22. travnja 2024. godine u 9,00 sati u prostorijama Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, na 1. katu, sala za sastanke.

Nakon otvaranja svih pristiglih ponuda zaključuje se javno nadmetanje utvrđivanjem liste ponuditelja koji su ponudili cijenu jednaku utvrđenoj cijeni ili cijenu iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuditelja s najpovoljnijom ponudom, te zapisnikom da je osobni automobil prodan najpovoljnijem ponuditelju.

 1. OBVEZE KUPCA

Ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac dužan je uplatiti cjelokupni utvrđeni iznos na žiro račun Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije broj: HR9123400091100146498, model HR 00, s pozivom na broj-OIB ponuditelja, a u svrhu uplate navesti: uplata za kupovinu osobnog automobila, najkasnije u roku od 7 dana od dana javnog otvaranja, nakon čega će se uz predočenje dokaza o uplati u daljnjem roku od 3 radna dana zaključiti ugovor o kupoprodaji. Ako ponuditelj sa najpovoljnijom ponudom ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku, smatrati će se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem s utvrđene liste.

Sve poreze, troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim osobnim automobilom snosi kupac.

Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji može odmah preuzeti osobni automobil, zajedno s pratećom dokumentacijom.

 1. DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv za prodaju osobnog automobila putem postupka javnog nadmetanja objaviti će se web stranice Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, te u tjedniku Posavska Hrvatska.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE