Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama (u daljnjem tekstu: Zakon):

 • Priprema, izrada i ustupanje izrade potrebnih studija te njihova stručna ocjena
 • Pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • Ustupanje usluga projektiranja sa istražnim radovima
 • Ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije
 • Ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu
 • Ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture
 • Ustupanje geodetskih radova
 • Ustupanje radova građenja i rekonstrukcije
 • Ustupanje usluga stručnog nadzora građenja
 • Organizacija tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta te objekata na korištenje i održavanje
 • Investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 • Ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa