Odluka o imenovanju ravnateljice ŽUC Brodsko-posavske županije

KLASA: 023-01/21-03/07
URBROJ: 2178/01-38-01/02-21-09
Slavonski Brod, 24. rujna 2021. god.

Na temelju članka 38. i 39. te članka 42. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i čl.12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, Upravno vijeće dana 24. rujna 2021. godine donijela slijedeću

O D L U K U

o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Brodsko – posavske županije

Za ravnateljicu Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije imenuje se Olivera Maglić, OIB: 32649480377, Stjepana pl. Horvata 8, Slavonski Brod, diplomirana inženjerka strojarstva.

Prilog: Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Brodsko – posavske županije